จุดเริ่มต้นของโครงการ AnaDent3D

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานทันตกรรมจัดฟันสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านอื่นๆ มาประยุกต์ใช้งานทางทันตกรรมจัดฟัน อาทิเช่น ความรู้ทางด้านภาพ X-ray และ CT, เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ, การพัฒนาระบบ เน็ตเวิร์คและฐานข้อมูลสำหรับงานทันตกรรม เป็นต้น
  2. การพัฒนาโปรแกรม หรือ การประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงาน ทันตกรรมจัดฟันและจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางทันตกรรมจัดฟันเข้ามาร่วมด้วยค่อนข้างมาก และเมื่อพัฒนาแล้วต้องมีการทดสอบในเชิงคลีนิค อาทิเช่น เซฟฟาโลเมตริกซ์ การวางแผนการรักษา การวิเคราะห์โมเดลฟันใน 3 มิติ การจำลองการรักษา ตลอดจนการวางแผนการผ่าตัดและการจำลองการรักษา จากผลงานที่ผ่านมา นักวิจัยได้ดำเนินการพัฒนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานทันตกรรมจัดฟัน แบบประเภทที่ 2 กล่าวคือ จำเป็นต้องมีการนำความรู้ของทันตแพทย์จัดฟัน และความรู้ในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมของนักวิจัย มาผสมผสานเพื่อพัฒนาซอฟแวร์ทางทันตกรรมจัดฟัน อันได้แก่ CephSmile V.1.0-2.0 และ AlignBracket3D V.1.0 แต่ในงานวิจัยต่างๆ ยังขาดแคลนซึ่งเครื่องมือที่สำคัญอันได้แก่ Optical 3D Scanner เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการ AnaDent3D

  • เพื่อให้บริการการถ่ายภาพแบบจำลองฟันใน 3 มิติแก่ทันตแพทย์ทั่วไป
  • เพื่อลดการเก็บแบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ของผู้ป่วย และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ป่วยมีที่ทำการจัดฟัน 1 คนจำเป็นต้องพิมพ์ฟันอย่างน้อย 3 ครั้ง และกฎหมายไทยได้ออกมาใหม่ว่า แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ของผู้ป่วยแต่ละรายจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งทันตแพทย์จะมีข้อมูลแบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
  • นักวิจัยยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป อาทิ ฐานข้อมูลทางทันตกรรมของประชากรไทย เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือ พิสูจน์ตัวบุคคลในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ อาทิเช่น ซินามิ หรือช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางทันตกรรมได้อีกด้วย
  • เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานทันตกรรมจัดฟัน